2019 - 2020

Leerlingenraad

Schuilt er in onze leerlingen een kleine Obama of eerder een revolutionaire Jeanne d’Arc?

We komen het dit schooljaar te weten!

Uit de klassen L3, L4, L5 en L6 worden 2 vertegenwoordigers per klas aangeduid door middel van een heuse democratische verkiezing. De 8 verkozenen zullen dit schooljaar in de leerlingenraad zetelen.

De verkozen leerlingen dienen continu hun oren gespitst te houden voor ideeën, suggesties,… van hun medeleerlingen. Elke week voorafgaand aan een vakantie zullen zij deze immers moeten brengen tijdens een vergadering van de leerlingenraad. Een leerling uit L6 zal de vergadering voorzitten in aanwezigheid van de directeur en een klastitularis. De titularis en de voorzitter zorgen vervolgens voor een verslag dat u kan lezen op onze website.

Het is de bedoeling om via de leerlingenraad de kinderen te laten meedenken omtrent het reilen en zeilen op school. Zij zullen kennis maken met het plegen van democratisch overleg waarin ruimte is voor elke stem en ieders mening. Ook democratische normen en waarden, aangename omgangsvormen, leren luisteren naar anderen,… zullen ruim aan bod komen.

Alle verslagen en info omtrent de leerlingenraad kan u hier volgen.

Anti-pestbeleid

Al te vaak horen en zien we in de media of in onze eigen leefwereld zaken die aantonen dat we in een maatschappij leven waarin omgangsvormen soms verruwen. We denken hierbij aan onbeleefdheid, vrouwonvriendelijkheid, racisme, verkeersagressie, …

Kortom gedrag dat een gebrek aan respect in onderlinge relaties tussen mensen aantoont. Dit vormt niet alleen een probleem onder volwassenen. Ook kinderen durven zich wel eens bezondigen aan kwetsende opmerkingen, uitlachen, (cyber)pesten, …

Wij zijn ons als school sterk bewust dat dit een negatief fenomeen is waar eender welk kind zowel dader als slachtoffer van kan zijn.

We beschouwen het dan ook als een zeer belangrijke taak van de school om de kinderen hiervan bewust te maken. Hen te leren hoe met conflicten om te gaan en zich weerbaar op te stellen. Daarom zetten we in op goede omgangsvormen en sociale vaardigheden om op een correcte en RESPECTvolle manier met elkaar om te gaan.

We bouwen aan een ‘goedgevoel’ school waarin verdraagzaamheid, SAMENWERKEN, RESPECT, betrokkenheid, vriendschap, verbindende communicatie en empathie belangrijke sleutels zijn. In een school waar ‘alle’ kinderen zich goed voelen en er waardering is voor hun KWALITEITEN, zal minder gepest worden, zal men pesten sneller opmerken en zullen problemen gemakkelijker besproken worden.

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom werken we vooral proactief en bouwen we aan sociale vaardigheden waar RESPECTvol omgaan met elkaar de toon zet. Samen aandacht leren hebben voor elkaars KWALITEITEN, anders en uniek zijn. Kinderen stil laten staan bij zichzelf om zo zichzelf en de ander beter te begrijpen.

Dit is een taak die we gezamenlijk moeten opnemen; ouders en allen die betrokken zijn bij de opvoeding en ontwikkeling van een kind. We rekenen erop dat iedereen zijn verantwoordelijkheid hierin opneemt.

 

Op onze school maken wij gebruik van de “Preventieve Pestbuddy Methodiek”. Zo bouwen we SAMEN aan een warm en zorgzaam schoolklimaat waar:

 • SAMENWERKEN en elkaar ondersteunen de standaard zijn
 • sociale vaardigheden ontwikkeld worden
 • conflicten sneller worden aangepakt
 • jongeren assertiever en met meer zelfvertrouwen in het leven staan.

 

Zo ontdekken kinderen hun KWALITEITEN om:

 • steeds eerlijk te zijn
 • respectvol te communiceren
 • humor op de juiste plaats in te zetten
 • empathisch te luisteren
 • hun verantwoordelijkheid te durven opnemen als toeschouwer
 • gevoelens te (h)erkennen en onder woorden te kunnen brengen
 • vanuit ‘ik’ te spreken
 • anderen complimenten te geven
 • het lef te tonen ook de moeilijk bespreekbare onderwerpen aan te brengen
 • hulp te durven vragen
 • om te gaan met eigen woede, verdriet, …
 • een goede verliezer te zijn

KWALITEITEN die hen bijzonder maken. KWALITEITEN die hen helpen zelfbewust te worden en verantwoord om te gaan met elkaar.

Wij geloven in het goede van elkeen, maar ondanks het sterk inzetten op preventie valt pesten echter niet steeds te voorkomen. Elk verhaal wordt dan ook ernstig genomen. Ondersteunende gesprekken en herstelgesprekken zullen steeds in vertrouwelijke sfeer gevoerd worden. Dit met het oog op verzoening en het stimuleren van zelfreflectie.

Ouders zijn steeds welkom op school ook als ze zich zorgen maken rond pestgedrag. We zullen aandachtig luisteren en SAMENWERKEN aan een constructieve oplossing.

 

Hoe pakken wij het aan / anti-pestbeleid

Leesbeleid

2020 - 2021

Ook volgend schooljaar staan er een aantal projecten op til die gebaseerd zijn op onze schoolvisie. Hier leest u er binnenkort alles over!!